Stanovenie hodnoty.

Obhliadky poškodených vozidiel.

Posúdenie príčiny poškodenia.

Služby pre finančné spoločnosti.

Posúdenie správnosti vyčíslenia škody.

Konzultácie v oblasti technického stavu.

Poradenstvo v oblasti technického stavu.


xauto.sk

Znalec v odbore:

Odvetvia:


Znalec:

Ing. Milan Midžiak
znalec zapísaný v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom: 912293

Odborná prax: 17 rokov

Vzdelanie:
Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, špecializované štúdium – Súdne inžinierstvo


Odvetvie č. 030100 - Technický stav cestných vozidiel
Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odvetvie č. 030301 - Nehody v cestnej doprave
Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná pomocou autorizovaného výpočtovo – simulačného programu PC - Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

Odvetvie č. 030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel
Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení všeobecnej hodnoty vozidiel:
   - kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti
   - nepeňažný vklad do spoločnosti
   - dedičské konanie, rozvodové konanie
   - ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
   - ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
   - ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného       vozidla, odobraté vozidlá


Kontakt
milan.midziak@gmail.com

M.R.Štefánika 17/11
Vrútky 03861
Tel. číslo 0908888899
Všetky znalecké úkony sú opatrené okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a menom znalca.
©2017