Ing. Milan Midžiak

Autoznalec

M. R. Štefánika 17/11· Vrútky, 038 61· (+421) 0908 888 899· milan.midziak@gmail.com

Znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom: 912293.

Odborná prax od roku 2001.

Znalec v odbore:
 • 030000 - Doprava cestná
Odvetvia:
 • 030100 - Technický stav cestných vozidiel
 • 030301 - Nehody v cestnej doprave
 • 030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • Stanovenie hodnoty vozidiel
 • Obhliadky poškodených vozidiel
 • Posúdenie príčiny poškodenia
 • Služby pre finančné spoločnosti
 • Posúdenie správnosti vyčíslenia škody
 • Konzultácie v oblasti technického stavu
 • Poradenstvo v oblasti technického stavu

Znalecké úkony

 • Stanovenie hodnoty cestných vozidiel v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. za využitia programového vybavenia Autotax Office Expert pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby ( súkromné osoby)
 • Obhliadky poškodených motorových vozidiel, vyčíslenie nákladov na opravu vozidla a vyčíslenie výšky škody na vozidle
 • Posúdenie príčiny vzniku poškodenia na motorovom vozidle počas doby prevádzky motorového vozidla, resp. po oprave motorového vozidla
 • Služby pre poisťovacie a finančné spoločnosti - odborné posúdenia a znalecké posudky vo veci korešpodencie poškodenia motorového vozidla s uvádzaným priebehom dopravnej nehody, posudzovanie primeraných nákladov na opravu motorového vozidla.
 • Posúdenie správnosti vyčíslenia skutočnej výšky škody poisťovacími spoločnosťami na cestnom vozidle vo vzťahu k zákonnému poisteniu cestného vozidla
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti technického stavu motorových vozidiel, stanovenie hodnoty motorových vozidiel a nákladov na opravu motorových vozidiel

Expertíza

Technický stav cestných vozidiel

Odvetvie č. 030100

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nehody v cestnej doprave

Odvetvie č. 030301

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná pomocou autorizovaného výpočtovo – simulačného programu PC - Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

Odhad hodnoty cestných vozidiel

Odvetvie č. 030402
Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení všeobecnej hodnoty vozidiel:
 • kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • dedičské konanie, rozvodové konanie
 • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
 • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
 • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla, odobraté vozidlá

Vzdelanie

Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline

Ústav súdneho inžinierstva
špecializované štúdium – Súdne inžinierstvo

Zákony

Zbierka zákonov č. 382/2004
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnuť
Zbierka zákonov č. 490/2004
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnuť
Zbierka zákonov č. 491/2004
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
Stiahnuť
Zbierka zákonov č. 492/2004
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Stiahnuť
Zbierka zákonov č. 605/2008
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.
Stiahnuť
Zbierka zákonov č. 626/2007
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Stiahnuť